กำหนดการประชุม NCIT2017

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เวลา กิจกรรม NCIT2017
08.00 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.20 พิธีเปิด NCIT
09.20 – 10.00 ปาฐกถาพิเศษ 1
10.00 – 10.40 ปาฐกถาพิเศษ 2
หัวข้อ: Industry Perspectives for Students in Science & Engineering
10.40 - 11.00 รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.20 นําเสนอช่วงที่ 1
12.20 – 13.20 รับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 15.00 นําเสนอช่วงที่ 2
15.00 – 15.20 รับประทานอาหารว่าง
15.20 – 17.20 นําเสนอช่วงที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เวลา กิจกรรม NCIT2017
08.30 - 09.20 ลงทะเบียน
09.20 – 10.20 นําเสนอช่วงที่ 4
10.20 – 10.40 รับประทานอาหารว่าง
10.40 - 12.00 นําเสนอช่วงที่ 5
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 ทัศนศึกษาหอภาพยนตร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
18.00 – 21.00 งานเลี้ยงกลางคืน และพิธีประกาศรางวัล Best Paper Award

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE IEEE Thailand ECTI