การลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียน ลงทะเบียนผู้นำเสนอบทความ
6-15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ผู้เสนอบทความ (เจ้าของผลงาน/เจ้าของร่วม) 4,000 บาท
บทความเพิ่มเติม 4,000 บาท
ลงทะเบียนล่วงหน้า 6-22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ลงทะเบียนปกติ 23-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ผู้ติดตาม/แขกร่วมงาน 2,500 บาท 3,000 บาท

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE IEEE Thailand ECTI