อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียน ลงทะเบียนผู้นำเสนอบทความ
6-17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ผู้เสนอบทความ (เจ้าของผลงาน/เจ้าของร่วม) 4,000 บาท
บทความเพิ่มเติม 4,000 บาท
ลงทะเบียนล่วงหน้า 6-22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ลงทะเบียนปกติ 23-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ผู้ติดตาม/แขกร่วมงาน 2,500 บาท 3,000 บาท

หากบทความใดที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความในงาน NCIT2017 แต่ ไม่มีผู้ใดมานำเสนอ หรือ ผู้นำเสนอไม่ใช่ผู้แต่งบทความ ทางคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม NCIT ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนบทความดังกล่าวจากฐานข้อมูล NCIT
ถ้าหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน และการจ่ายเงิน กรุณาติดต่อมาที่ ncit2017@mahidol.ac.th

การยกเลิกการลงทะเบียน และการคืนเงิน
การยกเลิกการลงทะเบียนสามมารถทำได้ผ่านทางอีเมล์ ncit2017@mahidol.ac.th การคืนเงินของการยกเลิกการลงทะเบียนนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการของ NCIT2017

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE Thailand ECTI