President

 

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะ ของสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี 2549 อันเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจิาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองศิริราช สมบัติครบ 60 ปี โดยมุ่งหวังเป็นเวทีให้ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้นําเสนอผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนําไปสู่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 9 ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2017 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 ในนามคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณสถาบันการศึกษา คณะกรรมการทุกฝ่าย คณะทํางาน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการจัดประชุมวิชาการ ในครั้งนี้ ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและที่สําคัญคือ ผู้สนับสนุนหลักในการจัดประชุมคือสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้การประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2017 ประสบความสําเร็จ

 

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE Thailand ECTI