คณะอนุกรรมการฝ่าย

จะประกาศในภายหลัง

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE Thailand ECTI