คณะอนุกรรมการฝ่าย

จะประกาศในภายหลัง

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE IEEE Thailand ECTI