คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ (มอ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร แก้วมั่น (มมส.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล (สทญ.)
อาจารย์ สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ (มวล.)
อาจารย์ พฤกษา ดวงผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ (สจล.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ (PIM)
ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล (มม.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ (มม.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา (มม.)
อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ (มม.)
ดร. ศุภวงค์ ทั่วรอบ (มม.)
ดร. วุฒิชาติ แสวงผล (มม.)

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE IEEE Thailand ECTI