คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร โชติกกำธร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนา สุขวารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ มหาวิทยาลัยสยาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE IEEE Thailand ECTI