การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT2017 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยและบทความโครงการโดยบทความแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

บทความวิจัย:

บทความที่นำเสนอผลการค้นคว้าที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้

บทความโครงการ:

บทความในหัวข้อ IT Application เป็นบทความที่นำเสนอระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนื้อหาจะเน้นการนำเอาความรู้ด้านต่างๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ร่วมกันให้เกิดระบบที่สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้

บทความที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Paper และเสนอให้พิจารณาทบทวนขยายผล เพื่อตีพิมพ์ใน Journal of Information Science and Technology (JIST)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความในรูปแบบ Microsoft Word (.doc หรือ .docx) หรือ PDF (.pdf) ความยาว 4-6 หน้า โดยใช้รูปแบบการจัดบทความตามลิงค์ด้านล่าง

หมายเหตุ: บทความที่ส่งในส่วนของชื่อผู้เขียนบทความให้ใช้ข้อความ "Anonymous" แทน

submit

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT)

หากบทความใดที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความในงาน NCIT2017 แต่ ไม่มีผู้ใดมานำเสนอ หรือ ผู้นำเสนอไม่ใช่ผู้แต่งบทความ

ทางคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม NCIT ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

  1. ถอนบทความดังกล่าวจากฐานข้อมูล NCIT
  2. ทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อโปรดทราบ
NCIT2017

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE Thailand ECTI