สามารถดาวน์โหลด Proceeding ของงาน NCIT 2017 ได้ ที่นี่
รูปภาพกิจกรรม
gallery:
การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะของสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐ และเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 อันเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ในปี พ.ศ. 2560 นี้เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 9 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2017 โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในประเทศให้แพร่หลาย และเป็นเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการ ของนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน อันจะทําให้เกิดเครือข่ายวิชาการที่กว้างขวาง และเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุม NCIT จะมีทั้งผลงาน วิจัยเชิงทฤษฎีและผลงาน วิจัยเชิงประยุกต์
บทความที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการเสนอให้พิจารณาทบทวนขยายผล เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ใน ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) สำหรับบทความภาษาอังกฤษ และ Journal of Information Science and Technology (JIST) สำหรับบทความภาษาไทย
นอกจากนี้การประชุมวิชาการ NCIT 2017 จะได้จัดร่วมกันกับการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Information Technology (InCIT 2017)
" IT for Value-Based Economy "
สมัครส่งบทความวิจัย: 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
17 กันยายน พ.ศ. 2560
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย: 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ส่งบทความพร้อมตีพิมพ์: 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลงทะเบียนผู้นำเสนอบทความ: 6 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลงทะเบียนล่วงหน้า: 6 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลงทะเบียนปกติ: 23 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
การนำเสนอผลงาน: 1 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Topics

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE Thailand ECTI